Circulaires Sluitgewichten


Internet Museum oudegewichtjes.nl publiceert in deze rubriek delen uit de circulaires Dienst van het IJkwezen, periode 1870-1937 die specifiek betrekking hebben op het sluitgewicht. De tekst is in het oudhollands.

De gehele uitgave Circulaires Dienst van het IJkwezen kunt u gratis per email ontvangen (in pdf).
Stuur uw aanvraag via het contactformulier o.v.v. Circulaires Dienst van het IJkwezen periode 1870-1937. 

Aanvragen klik hier.

Circulaires IJkwezen p. 212

Datum 24-01-1884 Nr. 83
Onderwerp Pijl- en Sluitgewicht
Groep Gewichten
131. No.83 Pijl- of Sluitgewicht

's Gravenhage, den 24 Januari 1884

Het is mij gebleken dat er verschil van opvatting bestaat in de goedkeuring bij herijk van het pijl- of sluitgewicht, bedoeld in art. 65 van het Reglement van 16 October 1869 (Staatsblad No.159). Terwijl in sommige kringen tot de goedkeuring gevorderd wordt dat de aangeboden stukken tezamen vormen eene der hoeveelheden genoemd in de laatste alinea van bovengemeld artikel van het reglement, worden in andere kringen van pijlen, waaraan enkele onderdeelen ontbreken, de afzonderlijke stukken, die op zich zelf voldoende bevonden worden, toch van het goedkeuringsmerk voorzien. De laatste opvatting acht ik niet juist. De stukken waaruit een pijl- of sluitgewicht bestaat, vormen te zamen een geheel en tot de verificatie van zoodanig gewicht behoort niet alleen de verificatie van elk stuk op zichzelf, maar ook die van het geheel. De zwaarte van alle onderdeelen te zamen moet dus even goed vallen binnen de daar voorgestelde grenzen, als die van elk stuk, en blijkt het, na justeering van de afzonderlijke stukken, dat zulks niet het geval is, dan behoort het verschil te worden weggenomen door nadere justeering van die onderdeelen, welke de grootste afwijking vertoonen. Er kan dus geen sprake van zijn om pijl- of sluitgewicht goed te keuren indien de stellen niet volledig zijn. Mocht het tot dusverre aan Uw kantoor zijn geschied, dan verzoek ik U dat niet meer te doen. Gelief aanteekening te houden van het aantal en de soort der pijl- of sluitgewichten die bij den herijk worden toegelaten of geweigerd.

Afschrift van deze aanteekeningen zie ik na afloop van de zittingen voor den herijk in Uwen kring, van U tegemoet.

De Inspecteur van het IJkwezen (w.g.) J.Th.Dirks