Louwmans & Co executieveiling 1908-01

Extract uit het register van voorloopige aangiften tot openbaren verkoop van roerende goederen kantoor Apeldoorn deel 31 no. 655

No 20 t/m 23

Den tienden Januari 1900 acht verscheen Johan Krosse, klerk der Registratie en Domeinen, wonende te Apeldoorn, als Lasthebber, blijkens onderhandsche, te dezen kantore berustende, geregistreerde acte van lastgeving, van Jonkheer Willem Bas Backer, notaris te Apeldoorn.

Welke comparant verklaarde, dat zijn Lastgever voornemens is, publiek te verkoopen: 1. op Dinsdag, Woensdag, Donderdag en Vrijdag, den 14. 15. 16 en 17 Januari 1908. te beginnen telkens des voormiddags ten negen ure, in het Hôtel van der Burg aan de Dorpstraat te Apeldoorn, ten verzoeke van de heeren Meester Jacobus Johannes Uytwerf Sterling, advocaat en procureur, en Meester Willem Wiersma, advocaat en procureur, beiden wonende te Apeldoorn, diverse roerende lichamelijke goederen, behoorende tot den faillieten boedel van den Heer Feite Hendrik Pijttersen, fabrikant, wonende te Apeldoorn, gehandeld hebbende onder de firma "Louwmans & Co" en in welken boedel genoemde Rekwiranten zijn benoemd tot en alzoo handelen als Curatoren: 2. op enzoovoorts

Waarvan hij acte heeft verzocht en geteekend

(geteekend) J. Krosse

Voor Extract conform

De Ontvanger der Registratie en Domeinen

(geteekend) Repelius.

Heden Dinsdag den veertienden Januari negentien honderd acht, des voormiddags ten half elf ure, in het Hotel van der Burg aan de Dorpstraat te Apeldoorn.

Ben ik Jonkheer Willem Bas Backer, notaris ten standplaats Apeldoorn, in tegenwoordigheid der na te noemen, mij bekende getuigen;

ten verzoeke van de Heeren Meester Jacobus Johannes Uytwerf Sterling, advocaat en procureur, en Meester Willem Wiersma, , advocaat en procureur, beiden wonende te Apeldoorn, in hunne betrekking van Curatoren in het faillissement van den Heer Feite Hendrick Pyttersen, fabrikant, wonende te Apeldoorn, gehandeld hebbende onder de firma "Louwmans & Co"

Overgegaan tot den openbaren verkoop van de hierna te omschrijven roerende lichamelijke goederen, behoorende tot den faillieten boedel van genoemden heer Pyttersen

En zulks onder de volgende voorwaarden en bedingen:

1. Alles wordt verkocht voetstoots, door de koopers gezien of niet gezien, zonder eenige vordering tot vermindering van den koopprijs of tot nietig verklaring van den koop, zelfs dan niet, wanneer de goederen aan de beschrijving, benaming, opgaven van aantal, gewicht, maat of wat ook, niet voldoen, of zij beschadigd of niet beschadigd, compleet of niet compleet zijn, alle welke opgaven geacht worden te goeder trouw te zijn gedaan.

2. De verkoop geschiedt bij opbod of bij opbod en afslag, naar de orde en nummering, zooals wordt opgegeven, behoudende de Verkoopers zich echter voor, sommige koopen met andere te vereenigen of wel te splitsen en ook van de orde en nummering af te wijken.

3. Van de goederen, die bij opbod en afslag worden verkocht, is de kooper bij opbod niet eerder van zijn koop ontslagen, dan nadat aan den afmijner den koop is toegewezen en er niet om welke reden ook, tot herhaling van den afslag wordt overgegaan.

De Verkooper s zijn gerechtigd het mijnen wel of niet aan te nemen, wanneer het reeds geschiedt terstond bij het bekend maken der som, die in afslag wordt gevraagd.

De afzonderlijke koopers blijven voor hun bod aansprakelijk, zoolang de gunning der combinatie of eindcombinatie niet heeft plaats gehad.

4. De verkoop heeft plaats tegen contante betaling, met tien ten honderd verhooging voor onkosten.

De Verkoopers behouden aan zich het recht om zonder opgave van redenen, mede dadelijk de geheele of gedeeltelijke betaling te vorderen, ingeval een nummer, hetzij afzonderlijk of in combinatie later in afslag wordt gebracht, terwijl bij niet voldoening of weigering van den kooper die koop terstond zal worden herveild of in afslag gebracht, terwijl het bod van zoodanigen bieder of mijner verder niet zal worden aangenomen.

5. Van den toeslag af zijn de goederen geheel voor risico van de koopers.

De koopers zijn verplicht het door hen gekochte, na betaling, tusschen den achttienden en den vijf en twintigsten Januari eerstkomende te ontvangen en te hunnen koste weg te halen. Bij gebreke van stipte voldoening aan deze bepaling, zullen de goederen, welke niet zijn weggehaald, ten behoeve van de verkoopers zijn verbeurd, en worden verkocht uit de hand of in het openbaar, terstond of later, zonder dat eenige ingebrekestelling of voorafgaande waarshcuwing zal worden vereischt, al ware het ook, dat de koopers die goederen geheel of gedeeltelijk hadden betaald, terwijl de schade, welke eventueel uit hunne nalatigheid mocht voortvloeien, op de nalatige koopers zal worden verhaald, zonder dat zij eenige aanspraak hebben op de mogelijke meerdere opbrengst.

6. Alle mogelijke geschillen zullen door de Verkoopers of hunnen Lasthebber worden beslecht, die naar billijkheid in het hoogste ressort zullen beslissen, zonder gehouden te zijn rechterlijke formaliteiten in acht te nemen.

7. Wanneer een derde, welke als kooper door een bieder wordt opgegeven, den koop niet aanneemt, wordt zoodanige bieder geacht voor zich zelven te hebben gekocht.

8. Ingeval van vergissing heeft de afslager het recht zich te herstellen.

9. De koopers worden geacht domicilie te kiezen ten kantore van mijn notaris, alwaar ook de Verkoopers te dezen zake domicilie stellen.

Na voorlezing van het vorenstaande, is tot den verkoop overgegaan als volgt.

tuinbank

fietsrek, motorbok

bankschroeven

hangbeugels

regenput, ringen

vlaggestok met wip

wagenwielen

tonnen

handkar

twee sleden

oud hout

gezaagd hout

dennenstammen

kastje en divers

dagkeet

brandhout

ladders

pakhooi, dekkleden

kisten, tonnen

gierbak, emmer

hooi

klaverhooi

stroo

ploeg

twee eggen

hooi en stroo

planken

wanmolen

drie zeisen, sikkel

landbouwgereeschappen

turfstrooisel

mest

baddings

trap, ramen, deuren

zonneblinden, ramen

 

deur, kozijn, asphaltpapier

bussen, vorfpotten

postkachel met pijp

verfmolen

trommel met verfwaren

ijzeren moffeloven

kisten met glas

droge verfwaren

diverse mallen

filter

schraagjes

gasfittings, schroeven

bankschroef

dommekracht

slijpsteen

blindsluitings

boormachine met boorijzers

vier petroleumstellen

ijzer gas, ringen, pijpen

bussen en divers

kranenboren en blok

loketkast, spijkers, nagels

zes profielschaven

profielschaven, waterpassen

avegaars en fretbooren

sluiitbijtels, gereeschap

moerbouten

syphonvaatje

rubber, leder, blaasbalgen

twee annihilateurs

kistje, maat

handhoutsteek en boormachine

kachel met pijpen

grondboor, olei, kalkmaten

 

bussen en hoepels

wartsel

vloertegels en dakpannen

zeven eiken delen

diverse dito

houten modellen

kuikenren

nieuwe ijzeren gaspijpen

houtwerk

ijzeren koelbak

drie olievaten

drie dito

kist, twee tonnen

oud ijzer

gietovern met deksles

ijzeren wegwals

ijzeren schoorsteen met plaat en kap

gereeschapkastjes en divers

houten krukjes

paardenmest

twee lantaarns

dennenhakhout

brandhout

oud ijzer

wrijfsteen

aambeeld met hoorn

idem zonder hoorn

speerstaak op blok

schroefpers met tafel

twee spanschroeven

twee veldsmidsen, ventilator

wals

trekbank met riem

zendschaar

vormmachine

ijzeren riemschijf

vijf dito, koppelbus

draaibankonderdeelen

ijzeren consoles en hangers

ventilator

twee asjes met riemschijven

gaspijpen en fittings

gasdraad snijmachine

pijpenklem met bak

schroefpers

hevelschaar

hevelponsmachine

duplex-pons

douglaspomp

Weston takel

blikken trommels

onderstel trapdraaibank

twee hangers machinedeelen

ijzeren wals

twee ijzeren riemschijven

twee ijzeren kamwielen

gegalvaniseerd ijzerdraad

 

twee blokken hout

vat waarin olie

vat waarin koolteer

stel koppen

ijzeren uithangbord

hechtstrooken

drie pompbalansen, twee pompstokken

ijzergaas

ijzeren sproeiwagen

vleugelpomp

ketelperspomp, bak en slang

gaspijp en fittings

brandslangen met koppelingen

handbrandspuit met toebehooren

aanjager op wagen met toebehooren

handbrandspuit met bak, wagen en lamp

twee cylinder benzine motor met frame en drijfwerk

tuinslang en wagentje

twee aambeelden, handschroef

zaaimachine

moffeloven

smeltoven

ketels van gastoestellen

gastoestel voor twintig pitten

idem voor dertig pitten

idem voor vijfentwintig pitten

idem voorr vijftig pitten

diverse voorwerpen

kinderledikant

ledikant met hemel

kinderledikant met hemel

tweepersoons ledikant met hemel

onderdeelen van ledikanten

rustbed, twee tuinstoelen

petroleum en gaskachel

twee kerkbanken

grassnijmachine

brugbascule

twee bascules

reddingsboeien

 

waschmand, fleschenrek

twee wijnrekken

monsters balusters

kachel, comforen

zinken deurbeslag

sportmeter in kist

twex binnenketel (?)

uurwerk, kastje

touw met blokken

waschbakjes, ketel

distillertoestel

cartonnen doozen

drie vlaggen en wimpel

zeven paar schaatsen

acht idem

krachtmeter

lantaarns, scheepsroefen (?)

bureaulamp, vijf lampen

modellen van lantaarns

seinlicht met uurwerk

twee deurdrangers

spoorlantaarn

toplantaarn

seinlantaarn

vier boordlantaarns

koksgereedschap

oliekannen

maten

soeplepels, blikken

oliekannen, ketels

oliepompen

kapdragers

wandventilators

brugbascule

onderdeelen van snijboonmoolens

vijr snijboonmolens

zes reflectors

elf signaalhoorns

tweelichts gasoven

ruin paard

appelschippel (hit)

paardetuig

tuigen

twee hoofdstellen, twee zwepen

 

zadel, teugel en standaard

strohakselmachine

stalgereedschap

breack met kap

dogcart met tentkap

chais met idem

meubelwagen

vrachtwagen

boerenwagen

merstkar

drie kruiwagens

damesrijwiel

motorrijwiel

idem met voorspanwagen

Horik gasmotor

rotatiepomp

roodkoperen pijp

geelkoperen buis

roodkoperen pijp

geelkoperen pijp

gegoten koperwerk

fabrieksbel

gegoten ijzerwerk

poetskatoen

brugbascule met gewichten

balans, schalen en gewichten

ijzeren balusters

matrijzen

roodkoperen klinknagels

geelkoperen klinknagels

diverse koperen klinknagels

electrisch materiaal

verbandkist

waterpas

messen

slagletters en cijfers

flesschen

drie tafels

kastjes, stoel en kruk

twee schaaltjes

 

balans met schalen

schuurlinnen

amarilschijf

staalborstels

twee vacuum en manometers

stopflesch, soldeer, puimsteen

brievenbussloten

model stoommachine met ketel

geelkoper

benzine-motor

koperen melkbus, cijfers

spoelbakken, ramen

koperen waterkachel

oude dynamo

verplaatsbaar kantoortje

lessenaar en kruk

bureaulamp

stoomkacheltje

brugbascule met gewichten

toonbankbascule met idem

tinsoldeer

banka tin

koperen klinknagels

kachel met pijp, twee stoelen

drie tafels

rond staf-ijzer

staf ijzer

plat-ijzer

staf-ijzer

band-ijzer

houten stellingen

schragen, bankjes, planken

tafel, werkbank

kolomkachle met pijpen

pondels met kap

douglas-pomp

washctafel met bekkens en kranen

handdoeken

gasoven

kuipen, trapje en dweis

stroom-ribbenbus kachel (?)

oude lantaarns

poedersproeiers

oud electrisch materiaal

ijzeren rolpootjes

twee ketels, kan

brandbluschtoestel

ijzeren en koperen ketel

drie soldeerlampen

antimonium

 

antimonium

drie oliekannen

soldeerpoeder

aluminium

ijzerdraad, balusters, gaas

kopergaas

onderdeelen van snijboonmolens

droge verfwaren

staven profielijzer

platen vertind ijzer

ijzeren buis met koper

geel stafkoper

rood en geelkoperen buis

bundels draad

geelkoper draad

geel bladkoper

zink

vijf anihilateurs

geel bladkoper

blad-metaal

bepolijst roodkoper

vier bladen metaal

geel en roodkoperplaat

geel koperplaat

rood idem

metaal

ijzerdraad

houten modellen

petroleumtank met pomp

tweepersoons lessenaar met rkukken

idem met een kruk

tafel twee stoelen

copierpers, bladentrommel

copieerpers

boekenkast

brandkast

magazijntafel

brievenkast

stroom-ribbenbuiskachel

drie lichts kroon

bureaulamp

huistelefoon met toebehooren

vloerzeil, gordijnen

 

brievenweger, aschbakjes

monstertableau in lijst

hangklok

monsters

carburateur, inductieklossen

rijwilerek

schrijfmachine op tafel

lessenaar

ijzeren tafel, vier stoelen

boekenkast

balansen en gewichten

loketkast met gordijn, klein kastje samen

bureau

twee kastjes

dubbele bureau-minister

tafeltje standaard

lederen canapée

fauteuil, twee stoelen

portemanteau, boekenrekje

zeil, karpet en gordijnen

stoomkachel

een ladder

Tezamen zes duizend vier honderd zeven en twintig gulden, vijf en negentig cent

Hiermede eindigende, is de voortzetting bepaald op morgen des voormiddags half elf ure.

Waarvan dit proces-verbaal is gehouden en opgemaakt ten tijde en plaats in het hoofd dezer acte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Hendrik van de Poll notaris en Jacob martinus Cornelis van Bieren, notarisklerk, bieder woneende te Apeldoorn, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze acte door de getuigen en mij notaris ondertekend.

 

Heden Woensdag den vijftienden Januari negentienhonderd acht, des voormiddags ten half elf ure, in het hôtel van der Burg aan de Dorpstraat te Apeldoorn

[...]zink en zinkasch

koperdraaisel

 

oud koper

twee koperen pompkranen

twaalf uitloopen

pompkranen, waschkraan

pompkraan, wekker

twaalf wekkers

 

twaalf handwaschkranen

koffiekankraantjes

pompkranen met sleutel

koperen pompzwengels

koperen pompballen

aanslagen voor pompzwengels

koperen rosetten

dolkkranen

fustkranen

 

fustkranen

plugkranen

fornuiskranen

waterleidingskranen

melkkranen

waterkranen

geyserkranen

geyserkniestukken

kniestukken

stoomsproeiers

fustkraan

pompkranen

melkvaaskranen

 

melkvaaskranen

handwaschkranen

oogkranen

doorloopkranen

doorloopkraantjes

plugkraan

doorloopkranen

biersyphonkranen

closetkraantjes

geyseruitloopen

kniestukken

koppelingen

sluitstoppen

bedkruikschroeven

dopschroeven

dekschroeven

patentblokbussen

bronzen blokbussen

vlagstokhouders

sjorringen

misthoorns

compaslantaarns

hutcandelaars

boejerlampen

drijvers voor flotteurs

roertonnen

 

ronde roerknoppen

spreekbuisfluiten

koperen waterkan

vier koperen melktonnetjes

 

vier koperen melkkannetjes

drie melksierkannetjes

een melksierkan met kraan

een dito zonder kraan

beslagvaas

losse deksels en randen

koperen ketel

koperen aker

twee candelabres

 

twee candelabres

twee kaarsblakers

kaartenschaal

twee theebusjes

miniatuurkoperwerk

twee candelabres

miniatuur koperwerk

twee miniatuur candelabres

koperen inktstel

 

inktstel

miniatuur theeservies

siervaasje

sierkannetje

inktstel

miniatuur koperwerk

miniatuur candelabres

bouilloir

 

bouilloir

bonbonnière

bloembakjes

miniatuur koperwerk

miniatuur vijzeltje

bouilloir

theestel op blad

bonbonnière

 

bonbonnière

schemerlamp

wandschotel

schemerlamp

zwavelstokbakje

borstelhanger met borstel

lucifershanger

parapluistandaard

siervaas met deksel

jardinière

twee bloembakjes

miniatuur koperwerk

 

koperen brievenhanger

thee- en koffieservies

nikkelen eetservies

drie dekschalen en twee sauskommen

drie dekschalen

miniatuur koperwerk

twee bloembakjes

schemerlamp

waterketel met comfoor

koperen siervaas

 

roomstel op blad

gangbel met hanger

wierookvat

waschfonteintje op plank

bouilloir met ketel

miniatuur candelabres

wandspiegel met candelabres

waterketel met comfoor

koperen bloempot

waterketel

bloempot met schotel

drie bloempotten

een bloempot

koperen blad

siervaas

twee bloembakjes

een bloembakje

miniatuur koperwerk

gastafeltje in ketel

 

gastafeltje met ketel

Tezamen vierduizend zes honderd drie en tachtig gulden, dertic cent.

Tot hierto gevorderd zijnde, is de voortzetting bepaald op morgen, des voormiddags half elf ure.

[...]

Heden Donderdag den zestienden Januari negentienhonderd acht, des voormiddags ten half elf ure, in het hotel van der Burg aan de Dorpstraat te Apeldoorn

[...]

schroefknoppen

schroefuimen

doodkistenhandvaten

doodkistschroeven

 

doodkistschroeven

kistkruisschroeven

schroefsleutels

doodkistkruisen

koperen jashaken

jukhaken

vleeschhaken

lampkatrollen

koperen schaalbeslag

kruishoutringen

zweischrooven (?)

zaagschrooven (?)

schaats schroeven

teekenhaakschroeven

kruitdoosschroeven

kruitdooshalsen

kruitdoosschroeven

knopplaten

kachelknoppen

koperen berenpootjes

biljart hoeken

ledikantknoppen

lichtbaar montuur (?)

ladetrekkers

emmerooren

 

schroefknopjes

pootklemmen

klinkbouten

telegraafdrukknoppen

suikerpotooren

theestoofhengsels

drie metalen ooren

waterkanooren

koperen adelaars met knop

leeuwekoppen

pantserketting (?)

jalouzieketting

ijzeren ketting

wekkerketting

klokketting

jalouzieketting

schaalketting

lampeketting

jalouziekwasten

patentketting

schaalketting

losse ketting

zware schaalketting

lichte dito

akerketting

deurkrukken

 

deurkrukken

koperen deurkloppers

drie deurknoppen

beltrekkers

brievenbuskleppen

deurgrepen met plaat

raamlichters

raamsluiters en lichters

blindsluitings

tramdeurklinkjes

raamsluiters

raamlichten

raamharpen

zwanenhalsen

zinken kikkers

raamknoppen

koordspanners

raamlichters

koordhouders

 

stormschroeven

blindtrekkers

handvaten voor ramen en deuren

slotplaten

klinkhandvaten

 

erkelsluitings

klinkhandvaten

schuifdeurtrekkers

deurkettingen

opzetters

blindboomen

blindsluitings

erkelsluitings

raamschijven

potringen

dubbele stootduimen

enkele stootduimen

kajuithaken

schuifgrendels

ladetrekkers

kajuistspiegelplaatjes

schroefoogen

haardknoppen met plaat

spiegelknoppen

leuningoogen

leuningbollen

leuningknoppen

kijkraampjes

privaatsluiting

beslaghoeken

waggonkrukken

jalouzieveeren

bovenraamsluitings

 

bovenraamsluitings

paalverbinders

bovenraamsluiters

patent ketting

raamsluitings

prestonsluitings

glasjalouzieën

trapplaten

kantschuiven

gordijnroeden

belegstukken

trapplaten

parapluibak

plankleggers

metalen knieren (?)

looperpennen

diverse maten

 

diverse maten

houten meters

strijkstokken

trechters

fleschenbakjes

sigaren-guillotines

sigarenlampen

poetspoeder

soldeerpasta

koffiecomfoortjes

 

koffiecomfoortjes

kwispeldooren

walmkappen

school-inktpotten

sparels (?)

bloemvaaskelken

diamantkloversdoozen

vee-medicijnflesch

partei: ijzers

partei: lepels

blikken hechtstrook

twee glazenspuiten

stofblikken

brievenbussen

melkzeeften

twee snijboonmolens

diverse dito

gieters

knalsignaalbussen

 

vlagstokbussen

oliebussen

petroleumkannen

vijzels met stamper

botertonnetjes

zandsteenfilter

annihilateur

glansijzers

strijkijzers

glansijzers

ossetongijzers

ijzeren bouten

glasnijzerbouten

bedkruiken

waterstoven

 

een waterstoof

standaard bouilloir

schemerlamp

theepotje met comfoor

twee suikerpotjes

beslagvaasje

bouilloir

thee- en koffieservies

jardinnière

twee theebusjes

 

twee theebusjes

schemerlamp

miniatuur koperwerk

miniatuur strijkijzer

gastafeltje met ketel

standaard bouilloir

een theeketeltje

twee roomkannetjes

 

twee roomkannetjes

bouilloir keteltje

miniatuur koperwerk

roomstel op blad

theepot met comfoor

twee bloembakjes

groote salonspiegel

kleine dito

haardscherm

pendule met slagwerk

twee candelabres

pendule met thermometer

wierookvaasje

een theeservies

miniatuur koperwerk

standaard bouilloir

luciferstandaard

standaard bouilloir

 

een aschbakje

twee bloembakjes

een postzegeldoosje

presse-papier met thermometer

lepelvaasje

melkkan met deksel

een aschbakje

zes ijsschaaltjes

miniatuur koperwerk

theepotje met comfoor

een theebusje

 

een theebusje

bureauklokje

theeservies op blad

fleschbakjes

theepot met comfoortje

een theebusje

standaard bouilloir

theeservies op blad

thee en koffieservies

twee siervaasjes

miniatuur koperwerk

 

miniatuur koperwerk

een bouilloir

siervaas

sigarenbeker

siervaasje

bloembeker

roomstelletje

miniatuur koperwerk

geelkoperen bloempot

geelkoperen siervaas

ronde jardinière

koperen haardstel

 

koperen haardstel

electrische bureaulamp

dito salonlamp

dito drielcihtskroon

koperen kaarsenkroon

kaarsenkroon met wandbrackets

een kaarsenkroon

groote kaarsenkroon

twee verstelbare kandelaars

Tezamen zesduizend vier honderd twee gulden, twintig cent

Tot hiertoe gevorderd zijnde, is de voortzetting bepaald op morgen des voormiddags ten half elf ure

[...]

Heden Vrijdag den zeventienden Januari negentien honderd acht, des voormiddags ten half elf ure, in het hotel van der Burg aan de Dorpstraat te Apeldoorn

[...]

 

paardestangen

kinkettingen

staande ringen

kinkettingen

koperen passanten

beugelmandjes

broekriem oogen

tuiggespen

 

tuiggespen

beleg-schroeven

portierscharnieren

asbussen

doppen

disselknoppen

stokraambussen

wagenraampjes

zweepkokers

wagenraampjes

dogartsluitings

ivoor voor portiergrepen

portierkrukken

spatbordgrepen

 

beugelmandjes

beugelschroeven

zweepbeslag

lichtooghouders

belegschroeven

schootkleedboutjes

binnenkrukken

stijgbeugels

rijsporen

opzethaken

arrebelletjes

opzethaken

paardekopjes

sluitstukjes

rosetten

kroontjes

garnituurs

rosetten

frondeelen

opzethaken

hoofstelkettingen

staande ringen

 

staande ringen

liggende ringen

broekringen

binnenkrukken

lemoenkrammen

strengringen

staartriemoogen

naafbussen, moerdoppen

schootkleedringen

passantn

gareelringen

tuiggespen

twee bokkebitten

trensbitten

 

trensbitriempjes

kinkettingen

belegschroeven

schootkleedoogen

schootkleedhaakjes

opzethaken

gareelongen (?)

liggende ringen

gespen

gareeloogen

broekoogen

gespen, ringen en bitten

garnituur voor één span

diverse fournituren

stel rijtuiglantaarns

diverse lantaarns

koperen ketels

 

koperen ketels

koperen doofpotten

vuurtangen

 

haardstellen

gewichtblokken

sluitdoozen (?)

balansstandaard

koperen balansen

balans-schalen

 

balans-schalen

koperen schaaltjes

balansnaalden

balansen

schaalketting

gewichten

 

gewichten

kaarsencandelabre

gaskroon

kaphouders

zijden kap

 

zijden kap

jardinière

lepeldoosje

candelabres

gasornament

haardstel

standaards

gasgloeilichtbranders

gasgloeilichtkousen

diverse branders

comfoorlampjes

kijkglasringen

diverse branders

lampepitten

geslepen bollen

blikken lampjes

 

lampeglazen

lenzen

koperen melkvaas

waterketels

kachelpijpringen

koffiemolenbakjes

walmkappen

doofpotdeksels

bierlekbakken

deksels

pompkoppen

aschschaaltjes

comforen

greefbakjes (?)

schoteltjes

comfoorroostertjes

bodems en deksels

koffiemolenbakjes

geazonspuit-voeten (?)

kwispeldoors

ronde doosjes

flesschenbakjes

 

kachelvoetlijsten

deksels

trechtermonden

deksels

comfoors

greefbakjes

vuurbakjes

suikerpotjes

kwispeldoors

drijvers

ketelbodems

deksels

ketelsnuiten (?)

porceleinen ketelhandvaten

 

porcelienen ketelhandvaten

diverse pooten

doofpotknoppen

comfoorpooten

ketelhengsels

handvaten

ketelknoppen

houten comfoorpootjes

handvaten

koffiepotooren

vijlenheften

houtwerk

handvaten

telraamballen

handvatten

oogklepplaten

veertjes

muilkorven

waschstampers

twee stembriefbussen

loketkastje

divers koperwerk

slagersgarnituren

schoensmeer

mondstukken

beerenpootjes

oorplaatjes

kachelknoppen

leeuwenkopjes

 

koperwerk

schroefjes

knopjes

koperwerk

ketting

waterkranen

slangkoppelingen

waterkranen

handvaten

deursluitingen

deurhandvaten

kranen

lampjes

gareeltuig

knoppen

kranen

koperwerk

garnituur

schuiven

garnituren

traplatten

koperwerk

schietlood

lantaarns

trapjes

koperwerk

vulkachel

houtwerk

planken

ketelstukken

vaasjes

theelichtjes

waterkannetjes

miniatuur candelabres

theelichtjes

theeservies

rookstellen

theeservies

hoofdstel

lepelvaasjes

koffiekannetjes

theepotjes

bouilloirs

 

bouilloirs

bloempotten

aschbakjes

jardinière

wandbord

Tezamen drie duizend acht honderd negen en negentig gulden, vijf en tachtig cent

Recapitulatie

De opbrengst van de eerste zitting bedroeg zes duizend vier honderd zeven en twintig gulden, vijf en negentig cent

De opbrengst van det weede zitting vierduizend zeshonderd drie en tachtig gulden, dertig cent

De opbrengst van de derde zitting zes duizend vierhonderd twee gulden, twintig cent

De opbrengst van de laatste zitting drie duizend achthonderd negenennegentig gulden, vijf en tachtig cent

Zoodat de totale opbrengst dezer verkooping bedraagt een en twintigduizend vierhonderd dertien gulden dertig cent f 21413,30

Waarvan dit proces-verbaal is opgemaakt en gesloten ten tijden en plaatse in het hoofd dezer acte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Hendrik van de Poll, notaris en Jacob Martinus cornelis van Buren, notarisklerk, beiden wonende te Apeldoorn, als getuigen

Onmiddellijk na voorlezing is deze acte door de getuigen en mij notaris onderteekend.

 

Geregistreerd te Apeldoorn den vier en twintigsten Januari 1900 acht

deel 118, folio 100 rechts

vak 8. achtentwintig bladen één renvooi

ontvangen voor recht vier honderd een en zestig gulden zestig cent

f 461.60

De ontvanger

(handtekening)

--